���������� ���������� �������� ������������ ����������

تاریخ انتشار: 1396/02/20
کد مقاله: 34

کپسول هلیوم برای انتقال حرارت

انتقال گرمای اجباری در کپسول هلیوم با توجه به افزایش حرارت ورودی وسیله گرمایشی به عنوان یک پایگاه داده بر

ارزیابی ایمنیاز روند انتقال حرارت گذرا در یک راکتور با درجه حرارت بسیار بالا گاز سرد میشود وی تی اچ آر مهم است.

انتقال گرمای اجباری گذرا برای گاز هلیوم جریان بیش از یک کپسول هلیوم در یک کانال باریک آزمایشی در دوره های

مختلف از افزایش تشریحی در حرارت ورودی مورد مطالعه قرار گرفت.

تست کپسول هلیوم برای وسیله گرمایشی به صورت افقی در امتداد مرکز بخشی از یک کانال تست دایره ای با قطر پنج میلی

متر نصب شده است نرخ تولید حرارت وسیله گرمایشی با تابع نمایی کیو افزایش یافته میابد.

با  استفاده از یک کانال باریک سرعت جریان نسبتا بالا برای کپسول هلیوم بدست آمد و داده های تجربی در یک عدد رینولدز بالا

بدست آمد. 

با توجه به نتایج، دمای سطح و شار حرارت نمایی کپسول هلیوم با زمان افزایش یافته است. مشخص شده است که ضریب انتقال

حرارت شبه حالت ماندگار برای یک دوره بیشاز حدود 1 ثانیه ب انزدیک شدن، ومقادیر بالاتر برای مدت کمتراز حدود یک ثانیه

رسیده است. انتقال حرارت ضرایب وابستگی بالا در حال حاضر در سرعت جریان کپسول گازهلیوم و قطر وسیله گرمایشی

همبستگی انتقال حرارت در حالت شبه پایدار و حالت گذرا براساس داده های تجربی به دست آمد.

​جهت خرید کپسول هلیوم برای تمامی کاربردها با بخش فروش پرشیا گاز